Yhdistyksen säännöt

PÄIJÄT-HÄMEEN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

16.3.2017

1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Noutajakoirayhdistys ry ja sen kotipaikka on Lahti.

2§ Toiminnan tarkoitus
Yhdistys toimii Salpausselän kennelpiirin toiminta-alueella ja sen tarkoituksena on edistää toimialueellaan puhdasrotuisten noutajien harrastusta, kasvatusta ja jalostusta, sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä.

3§ Kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4§ Jäsenyys
Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n ja Salpausselän Kennelpiiri ry:n sekä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n jäsen.

5§ Toiminta
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
- tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja kilpailuja
- levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen
- seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita
- ylläpitämällä yhteyksiä 4§:ssä mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja kennelyhdistyksiin, antamalla niille tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua yhdistyksen toimialan puitteissa sekä
- suorittamalla yhdistyksen toimialaan liittyviä yllä mainittuja tehtäviä rotujärjestöjen tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen.

6§ Jäsenet
Yhdistyksen henkilöjäseniä ovat vuosi- ja perhejäsenet.
Vuosijäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut henkilö, jonka hallitus hyväksyy yhdistyksen jäseneksi.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo yhdistyksen vuosijäsen ja jolla on sama asunto-osoite kuin edellä mainitulla jäsenellä.
Yhdistyksen alle 15-vuotiaalla vuosi- tai perhejäsenellä ei ole äänioikeutta.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.
Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä valita erittäin ansioituneen entisen yhdistyksen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi olla kerrallaan vain yksi.
Aikaisemmin saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7§ Jäsenluettelo
Yhdistyksen jäsenistä pidetään yhdistyksen hallituksen toimesta jäsenluetteloa. Luetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi, osoite, syntymäaika ja kotipaikka sekä kansalaisuus.
Jäsenelle varataan pyydettäessä tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta säädetään muutoin henkilötietolaissa (523/1999). Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus.

8§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole huhtikuun loppuun mennessä suorittanut jäsenmaksuaan.
Jos jäsen yhdistyksessä toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, yhdistyksen varsinaisella kokouksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.
Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä on hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole oikeutta sen varoihin.

9§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen:
- vuosikokoukseen maaliskuussa
- syyskokoukseen marraskuussa
Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.
Kutsut kokouksiin julkaistaan yhdistyksen internet-sivustolla tai jäsenjulkaisussa vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, niin siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys syyskokouksessa käsiteltävien asioiden osalta viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden osalta tammikuun loppuun mennessä.

10§ Vuosikokousasiat
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- valitaan kokoukselle sihteeri
- valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitetään hallituksen toimintakertomus, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat.
- käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.
- käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§ määräykset.

11§ Syyskokousasiat
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
- valitaan kokoukselle sihteeri.
- valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
- valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.
- todetaan kokouksen laillisuus.
- hyväksytään kokouksen työjärjestys.
- esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi)
- määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle
- valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
- valitaan varsinaiset jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 13§ noudattaen
- valitaan kahdesta neljään (2-4) varajäsentä hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi
- valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
- päätetään tarvittavat toimikunnat sekä valitaan niille puheenjohtajat
- valitaan yhdistyksen edustajat Salpausselän Kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin
- valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n varsinaisiin kokouksiin seuraavalle kalenterivuodelle
- käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
- käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle syyskuun loppuun mennessä.
- käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§ määräykset.

12§ Ylimääräiset kokoukset
Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka 1/10 yhdistyksen kaikista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti on hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viipymättä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset, kuin 9 §:ssä on varsinaisista kokouksista mainittu.

13§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kahdesta neljään (2-4) vuodeksi kerrallaan valittavaa varajäsentä.
Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme (3) jäsentä ja ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla.
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, astuu varajäsen hänen tilalleen sen kalenterivuoden loppuun saakka.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan vuodeksi kerrallaan.
Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

14§ Hallituksen päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä.
Hallituksen kokoontuessa täysilukuisena on varajäsenellä puhe- ja aloitteenteko-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Varajäsen on äänivaltainen, jos varsinaisista jäsenistä yksi on estynyt ja vastaavasti useampi varajäsen, jos vastaava määrä varsinaisista jäsenistä ei osallistu kokoukseen.

15§ Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on esitetty vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla.
Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia hallituksen kokouksiin. Heillä on puhe- ja aloitteenteko-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

16§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:
- johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
- kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset
- tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopivaksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
- päättää toimikuntien jäsenten hyväksymisestä
- edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
- hyväksyä uudet jäsenet

17§ Toimikunnat
Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Syyskokous valitsee tarvittavat toimikunnat ja niiden puheenjohtajat. Puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi.
Toimikuntien tulee noudattaa yhdistyksen varsinaisten kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita.

18§ Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan pankki-, posti, ym. juoksevissa asioissa yhdistyksen nimen.

19§ Yhdistyksen jäsen- ja kunniamerkit
Yhdistyksen jäsen- ja kunniamerkkiä koskevista säännöistä päättää yhdistyksen kokous. Mitaleista ja muista palkinnoista sekä niistä koskevista säännöistä voi kuitenkin päättää yhdistyksen hallitus.

20§ Talouden tarkistaminen
Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun 20. päivänä. Toiminnantarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

21§ Jäsenmaksut
Jäsenmaksu, jonka yhdistyksen syyskokous määrää, on maksettava helmikuun loppuun mennessä.
Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu. Vapaat jäsenmaksunsuorittamisesta on kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja.

22§ Sääntöjen muutokset
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 3/4 annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksille on saatava Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n hyväksyminen.

23§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen vuosikokous. Kummassakin kokouksessa on päätöstä kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.
Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

24§ Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.